اختلال لجبازی و نافرمانی

افراد مبتلا به اختلال لجبازی نافرمانی دارای الگوی خلق خشمگین/ تحریک پذیر، رفتار جنجالی/ نافرمانی، یا کینه جویی که حداقل ۶ ماه ادامه دارد و با نشانه از هر یک از طبقات زیر ثابت می شود و هنگام تعامل با حداقل یک نفر که همیشه نیست آشکار می شود.

خلق خشمگین/ تحریک پذیر (از کوره دررفتن، زودرنج، اغلب خشمگین و دلخور)

رفتار جر و بحث/ نافرمانی (اغلب جر و بحث می کند و یا امتناع از پیروی کردن درخواست های صاحبان قدرت، آزار عمدی دیگران، سرزنش دیگران بابت اشتباهات یا بدرفتاری خودش، کینه جویی)

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).