اختلال نشانه جسمانی

یک یا تعداد بیشتری نشانة جسمانی که ناراحت کننده هستند یا به اختلال قابل ملاحظه در زندگی روزمره منجر می شوند. افکار، احساسات، یا رفتارهای مفرط مرتبط با نشانه های جسمانی یا نگرانی هایی در ارتباط با سلامتی که حداقل با یکی از موارد زیر آشکار می شوند:

  1. افکار بی تناسب و مداوم دربارة جدی بودن نشانه های خویش.
  2. سطح بالای اضطراب مداوم دربارة سلامتی یا نشانه ها.
  3. وقت و انرژی بیش از حدی صرف این نشانه ها یا نگرانی ها دربارة سلامتی می شود.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).