اختلال نشخوار

نشخوار مکرر غذا ظرف مدت حداقل ۱ ماه. غذای نشخوار شده ممکن است دوباره جویده، دوباره بلعیده، یا تف کرده شود. نشخوار مکرر ناشی از بیماری معدی –روده ای مربوط یا بیماری جسمانی دیگر نیست (مثل برگرداندن معدی – مروی، تنگی مجرای باب المعده). این اختلال خوردن منحصراً در طول دورة بی اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی، یا اختلال مصرف غذای دوری جو/ محدود کننده روی نمی دهد.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).