اختلال هذیانی

وجود یک (یا تعداد بیشتری) هذیان در مدت ۱ ماه یا بیشتر. غیر از تأثیر هذیان (هذیان ها) یا عواقب آن، عملکرد به طور محسوسی معیوب نیست، و رفتار به طور آشکاری عجیب و غریب یا نامتعارف نیست. این اختلال ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد یا بیماری جسمانی دیگر نیست و با اختلال روانی دیگر مانند اختلال بدشکلی بدن یا اختلال وسواس فکری- عملی بهتر توجیه نمی شود.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).