اختلال وحشتزدگی

حملات وحشتزدگی غیر منتظرة عود کننده. حملة وحشتزدگی، هجوم ناگهانی ترس شدید یا ناراحتی شدید است که ظرف چند دقیقه به اوج می رسد و در طول این مدت چهار (یا تعداد بیشتری) از نشانه های زیر روی می دهند:

 1. تپش های قلب، کوبش قلب، یا شتاب سرعت قلب.
 2. عرق کردن.
 3. لرزیدن یا تکان خوردن.
 4. احساس کمبود نفس یا خفه شدن.
 5. احساسات خفگی.
 6. درد یا ناراحتی قفسه سینه.
 7. تهوع یا ناراحتی شکمی.
 8. احساس گیجی، بی ثباتی، منگی، یا ضعف.
 9. احساس سرما یا گرما.
 10. اختلالات بساوشی (احساسات کرختی یا مور مور).
 11. مسخ واقعیت (احساس عدم واقعیت) یا مسخ شخصیت (جدا بودن از خویشتن).
 12. احساس از دست دادن کنترل یا «دیوانه شدن»
 13. ترس از مردن.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).