اختلال کابوس

وقوع مکرر رؤیاهای ادامه دار، بسیار ملال آور و به یاد ماندنی که معمولاً اقداماتی را برای اجتناب از تهدیدها برای بقاء ایمنی، یا تمامیت جسمانی در بردارد و عموماً هنگام نیمة دوم دوره خواب عمده روی می دهند. فرد بعد از بیدار شدن از خواب های ملال آور، به سرعت تشخیص موقعیت می دهد و هوشیار می شود.  این اختلال خواب، ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظة بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه های مهم دیگر عملکرد ایجاد می کند.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).