دلیریوم (روان آشفتگی)

اختلال در توجه (یعنی کاهش توانایی هدایت کردن، متمرکز کردن، و جابجا کردن توجه) و آگاهی (کاهش جهت یابی محیط). این اختلال ظرف مدت زمان کوتاهی روی می دهد (معمولاً چند ساعت یا چند روز)، بیانگر تغیر از توجه خطر پایه و آگاهی است، و در طول یک روز از نظر شدت نوسان می کند. اختلال اضافی در شناخت (مثل کمبود حافظه، عدم تشخیص موقعیت، زبان ، توانایی دیداری- فضایی، یا ادراک).

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).