دلیریوم (روان آشفتگی)

اختلال در توجه (یعنی کاهش توانایی هدایت کردن، متمرکز کردن، و جابجا کردن توجه) و آگاهی (کاهش جهت یابی محیط). این اختلال ظرف مدت زمان کوتاهی روی می دهد (معمولاً چند ساعت یا چند روز)، ادامه مطلب