دوره هیپومانیک

دورة متمایز خلق که به طور نابهنجار و مداوم بالا، گشاده یا تحریک پذیر است و افزایش نابهنجار و مداوم فعالیت یا انرژی که حداقل ۴ روز پیاپی ادامه می یابد و در بخش عمده ای از روز، تقریباً هر روز وجود دارد. در طول دورة اختلال خلقی و افزایش انرژی و فعالیت، سه نشانه زیر (یا بیشتر) ادامه یافته اند، بیانگر انحراف محسوس از رفتار عادی هستند، و با درجة قابل ملاحظه ای وجود داشته اند:

  1. عزت نفس کاذب یا بزرگ منشی.
  2. کاهش نیاز به خواب (مثلاً بعد از فقط ۳ ساعت خواب احساس می کند استراحت کرده است).
  3. پر حرف تر از معمول یا تحت فشار برای ادامه دادن صحبت.
  4. پرش افکار یا تجربة ذهنی که افکار شتاب دارند.
  5. حواسپرتی(یعنی ،توجه خیلی راحت به محرک های بیرونی بی اهمیت یا نامربوط جلب می شود)، به صورتی که گزارش یا مشاهده می شود.
  6. افزایش فعالیت هدفمند (خواه اجتماعی، درمحل کار یا مدرسه، یا جنسی) یا سراسیمگی روانی –حرکتی.
  7. مشغولیت بیش از حد در فعالیت هایی که توان زیادی برای پیامدهای ناراحت کننده دارند (مثل ولخرجی کردن مهار نشده در خرید، بی احتیاطی های جنسی، یا سرمایه گذاری احمقانه).

این دوره با تغییر واضح در عملکرد ارتباط دارد که برای فرد به هنگامی که دچار بیماری نیست، غیر عادی است. اختلال در خلق و تغییر در عملکرد برای دیگران قابل مشاهده هستند. این اختلال به قدر کافی شدید نیست که عملکرد اجتماعی یا شغلی را به طور محسوسی مختل کند. یا نیازمند بستری کردن باشد. اگر ویژگی های روان پریشی وجود داشته باشد، این دوره، بنابر تعریف، مانیک است. این دوره ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد نیست (مثل سوء مصرف مواد مخدر، دارو یا درمان دیگر)

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).