هرزه خواری

بیماران دست به خوردن مداوم مواد غیر مغذی، غیرغذایی در طول دورة حداقل یک ماه می کنند. خوردن مواد غیرمغذی، غیرغذایی با سطح رشد فرد نامناسب است. این رفتار خوردن بخشی از شیوة هنجاری که از لحاظ فرهنگی یا اجتماعی تأیید شده باشد نیست. اگر رفتار خوردن در زمینة اختلال روانی دیگر مثل ناتوانی عقلانی (اختلال عقلانی رشدی، اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی) یا بیماری جسمانی (از جمله حاملگی) روی دهد، به قدر کافی شدید هست که توجه بالینی اضافی را موجه سازد.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).