فوبی خاص

ترس یا اضطراب محسوس در مورد موضوع یا موقعیتی خاص (مثل پرواز کردن، ارتفاعات، حیوانات، تزریق شدن، دیدن خون) است. موضوع یا موقعیت فوبیک تقریباً همیشه ترس یا اضطراب فوری را تحریک می کند. ادامه مطلب …